Примери на прашања за екстерно оценување

>прашања за основно образование
>прашања за гимназиско образование
>прашања за општообразовни предмети во средно стручно образование
- тригодишно
- четиригодишно

>македонски за заедниците
>граѓанска култура


Примери на оценување (на албански јазик)

>преземи ги документите во zip фајл (2.8 MB)